Terms and Conditions
/h2>

Последно ажурирано: April 12, 2023

Ве молиме, внимателно прочитајте ги овие Услови на употреба („Услови“, „Услови на употреба“) пред да ја користите веб-страницата https://emsa.hr („Услугата“) управувана од Emsa Sped („нас“, „ние“ или „нашата“ “).

Вашиот пристап до и користење на Услугата е условен од прифаќање и почитување на овие Услови. Овие услови се применуваат за сите посетители, корисници и други кои пристапуваат или ја користат услугата.

Со пристапување или користење на услугата, вие се согласувате дека сте обврзани со овие Услови. Ако не се согласувате со кој било дел од условите, тогаш не можете да пристапите до Услугата.

Интелектуална сопственост

Услугата и нејзината оригинална содржина, карактеристики и функционалност се и ќе останат ексклузивен имот на Emsa Sped и неговите лиценци.

Линкови до други веб-страници

Нашата услуга може да содржи линкови до веб-страници или услуги на трети лица кои не се во сопственост или контролирани од Emsa Sped.

Emsa Sped нема никаква контрола над и не превзема никаква одговорност за содржината, политиките за приватност или практиките на веб-страниците или услугите на трети страни. Понатаму, потврдувате и се согласувате дека Emsa Sped нема да биде одговорна, директно или индиректно, за каква било штета или загуба предизвикана или наводна, предизвикана од или во врска со употреба или потпирање на каква било достапна содржина, добра или услуги на или преку какви било веб-страници или услуги.

Силно ве советуваме да ги прочитате условите и правилата и политиките за приватност на која било веб-страница или услуги на трети лица што ги посетувате.

Престанок на услугата

Ние може да го прекинеме или прекинеме пристапот до нашата услуга веднаш, без претходно предупредување или одговорност, за која било причина, вклучително и без ограничување, ако ги прекршите Условите.

Сите одредби на условите, кои по својата природа треба да преживеат престанок, ќе преживеат престанок, вклучувајќи, без ограничување, одредби за сопственост, одрекување од гаранција, обештетување и ограничувања на одговорноста.

Одрекување

Вашата употреба на Услугата е на ваш единствен ризик. Услугата се обезбедува на основа „КАКО Е“ и „КАКО ДОСТАВНА“ основа. Услугата се обезбедува без никакви гаранции, без оглед дали се експлицитни или имплицитни, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, имплицитни гаранции за трговска размена, кондиција за одредена намена, непочитување или повремено работење.

Закон за управување

Овие Услови се регулираат и толкуваат во согласност со законите на Република Македонија, без оглед на одредбите за конфликт на закон.

Нашиот неуспех да примениме право или одредба на овие Услови нема да се смета за откажување од тие права. Ако одредена одредба од овие Услови се смета за невалидна или неизвршна од страна на судот, преостанатите одредби на овие Услови ќе останат во сила. Овие Услови го сочинуваат целиот договор помеѓу нас во врска со нашата услуга и ги заменуваат сите претходни договори што може да ги имаме помеѓу нас во врска со Услугата.

Промени

Ние го задржуваме правото, по наше дискреционо право, да ги менуваме или замениме овие Услови во секое време. Ако ревизијата е материјална, ќе се обидеме да дадеме најмалку 30 дена известување пред да стапат на сила сите нови поими. Она што претставува материјална промена ќе се утврди според наше дискреционо право.

Продолжувајќи да пристапувате или користите нашата Услуга откако овие ревизии ќе станат ефективни, вие се согласувате дека ќе бидете обврзани со ревидираните услови. Доколку не се согласувате со новите услови, престанете да ја користите Услугата.

Контакт

Ако имате какви било прашања во врска со овие Услови, ве молиме контактирајте не.Last updated: April 12, 2023

Please read these Terms of Use (“Terms”, “Terms of Use”) carefully before using the https://emsa.hr website (the “Service”) operated by Emsa Sped (“us”, “we”, or “our”).

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

Intellectual Property

The Service and its original content, features and functionality are and will remain the exclusive property of Emsa Sped and its licensors.

Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by Emsa Sped.

Emsa Sped has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that Emsa Sped shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that you visit.

Termination

We may terminate or suspend access to our Service immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

Disclaimer

Your use of the Service is at your sole risk. The Service is provided on an “AS IS” and “AS AVAILABLE” basis. The Service is provided without warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement or course of performance.

Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Macedonia, Republic of without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 30 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.